Klachtenreglement Dichter bij jou met Simone

De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de cliënt (of de ouder/verzorger van een cliënt) worden ingediend. Hierbij gaat het om direct gedrag of uitlatingen van de coach van Dichter bij jou met Simone (voorheen Comedi Coaching) en daarnaast om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Dichter bij jou met Simone en Comedi Coaching in opdracht van mij hebben verricht.

De indiener van de klacht krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de klacht. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.

Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de indiener van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

De behandeling van klachten wordt door een onafhankelijke partij uitgevoerd. 
De indiener van de klacht en diegene waar de klacht betrekking op heeft, worden in de gelegenheid gesteld hun visie op het gebeuren te geven en er wordt een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt. Dit wordt aan beide betrokkenen toegezonden. Binnen vier weken wordt de klacht afgehandeld. De indiener van de klacht krijgt schriftelijk en gemotiveerd de bevindingen van het onderzoek toegestuurd en wordt tevens op de hoogte gebracht over eventuele maatregelen naar aanleiding van de bevindingen.

Simone Kornalijnslijper
simone@dichter-bij-jou.nl
Dichter bij jou met Simone en Comedi Coaching
Soest