Algemene Voorwaarden Dichter bij jou met Simone

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Dichter bij jou met Simone

  De praktijk Dichter bij jou met Simone vestigingsadres Burgemeester Grothestraat 53 te Soest en postadres Kornet 2 te Soest. Ingeschreven als Dichter bij jou met Simone en onder de handelsnaam Comedi in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56966520.
  Coach/begeleider/trauma therapeut/trainer
  Simone Kornalijnslijper, eigenaresse praktijk Dichter bij jou met Simone. Breed opgeleid tot onder andere energetisch en systemisch coach, paardencoach, IZR trauma therapeut en hypnotherapeut. Specialisaties vroeg kinderlijk trauma en hechting.
  Cliënt
  De cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen of hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de coach afnemen en/of een (online) training of workshop volgen.
  Coaching/begeleiding
  1-op-1 begeleiding met de cliënt.
  Training/workshop
  (Online) Training, opleiding, cursus, workshop, groepscoaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
  Opdrachtgever
  De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching en/of training is gesloten.
  Deelnemer
  De natuurlijke persoon die aan coaching en/of training deelneemt.
 2. Toepasselijkheid
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen Dichter bij jou met Simone en opdrachtgever/deelnemer/cliënt.
 3. Overeenkomst
  3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een coaching en/of training komt tot stand door schriftelijke/e-mail/whatsapp/mondelinge bevestiging door Dichter bij jou met Simone aan de opdrachtgever/deelnemer/cliënt voor deelname aan coaching en/of training.
  3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Dichter bij jou met Simone zijn bevestigd.

  COACHING

 4. Vertrouwelijkheid
  De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt vooraf aan de cliënt om toestemming gevraagd.
 5. Investering
  Voordat de afspraak voor de coaching wordt gemaakt, wordt door de coach aan de opdrachtgever het tarief (inclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende trajecten, offertes en overeenkomsten.
 6. Betaling
  Tenzij anders is overeengekomen, worden de sessies achteraf gefactureerd en binnen 7 dagen voldaan. Indien gewenst kan er i.p.v. een factuur na de sessie een betaalverzoek (zgn. Tikkie) worden verstuurd die direct kan worden voldaan. Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Voor trajecten ontvangt de opdrachtgever na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur. Indien het traject in termijnen wordt betaald, dienen de facturen op de afgesproken termijn te worden betaald zoals is aangeven bij de traject omschrijving en in de bevestiging per mail is opgenomen.
 7. Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De coach heeft het recht de afgesproken coachsessie in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.
 8. Verhindering cliënt
  Indien de cliënt verhindert is, dient dit door de cliënt zo spoedig mogelijk aan de coach te worden doorgegeven. Een geplande coachsessie dient minimaal 24 uur van te voren per telefoon, whatsapp of per e-mail te worden afgezegd. De coach bevestigt de afzegging altijd per e-mail/whatsapp. Bij afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van de coachsessie is Dichter bij jou met Simone gerechtigd de afgesproken kosten voor de coachsessie volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Aangeschafte cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd, de cadeaubon overdragen aan een andere persoon is wel mogelijk.
 9. Annulering en verplaatsing door coach
  9.1 Dichter bij jou met Simone heeft het recht om een coachsessie te annuleren. Dichter bij jou met Simone zal de door opdrachtgever betaalde kosten indien vooraf betaald in dat geval binnen 14 dagen terugbetalen.
  9.2 Dichter bij jou met Simone heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie te wijzigen, dit is altijd in overleg met de cliënt/opdrachtgever.
 10. Geheimhouding
  De coach en de cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun coachingstraject van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  TRAINING
 11. Aanmelding
  Een persoon kan zich aanmelden voor een training of workshop van Dichter bij jou met Simone via het inschrijfformulier van de betreffende training op www.dichter-bij-jou.nl per e-mail via simone@dichter-bij-jou.nl of via Whatsapp. Indien Dichter bij jou met Simone de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk/per e-mail/per Whatsapp bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training of workshop tot stand. Dichter bij jou met Simone heeft het recht om, al dan niet onder opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Dichter bij jou met Simone zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdag(en) binnen 14 dagen restitueren.
 12. Betaling
  Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de kosten van deelname van de deelnemer aan de training of workshop. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Deelname aan de training kan pas plaatsvinden na betaling van het volledige bedrag van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 13. Annulering
  Indien blijkt dat er voor een bepaalde training of workshop onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Dichter bij jou met Simone besluiten de training of workshop te annuleren of te verplaatsen. Ook isDichter bij jou met Simone gerechtigd om de locatie van de training te wijzigen indien er meer of minder deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering binnen 14 dagen gerestitueerd. Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden.
  Annuleringskosten:
  Tot 3 weken voor aanvang van de training of workshop: kosteloos
  Tussen 3 en 1 weken voor aanvang van de training: 20%
  1 week voor aanvang van de training: 50%
  Minder dan 48 uur voor aanvang van de training 100%
 14. Aansprakelijkheid en veiligheid
  14.1 Dichter bij jou met Simone spant zich in om de gegeven coaching of training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  14.2 Dichter bij jou met Simone is tegenover opdrachtgever/cliënt/deelnemer en derden slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/cliënt/deelnemer gedeclareerde en door opdrachtgever/cliënt/deelnemer betaalde kosten van de training of coachsessie per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
  14.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
  14.4 Dichter bij jou met Simone is ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en heeft de veiligheid en integriteit van de cliënt/deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de cliënt/deelnemers is/zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.
  14.5 Dichter bij jou met Simone is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, cliënt, deelnemer of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
  14.6 Claims in verband met een vermoedelijke aansprakelijkheid van Dichter bij jou met Simone dienen schriftelijk te worden ingediend.
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  15.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/cliënt/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
  15.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend ter beoordeling aan de rechtbank Utrecht, locatie Utrecht, voorgelegd.
 16. Klachtenprocedure
  Indien de opdrachtgever/cliënt/deelnemer een klacht heeft over Dichter bij jou met Simone, wordt verwezen naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.dichter-bij-jou.nl/klachtenregelement.
 17. Vertrouwelijkheid
  17.1 Door opdrachtgever/cliënt/deelnemer verstrekte informatie wordt door Dichter bij jou met Simone vertrouwelijk behandeld.
  17.2 Opdrachtgever/cliënt/deelnemer is gehouden alle tijdens de coaching en training verkregen informatie, ongeacht van wie die afkomstig is, volstrekt vertrouwelijk te behandelen.
 18. Informatie op de website, de folders en andere uitingen van Dichter bij jou met Simone
  De informatie op www.dichter-bij-jou.nl en/of in de folders en andere (offline en online) uitingen van Dichter bij jou met Simone is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Aan de informatie op de website en/of in de folders en andere uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 19. Auteurs- en/of eigendomsrecht
  19.1 Het auteursrecht van de trainingen/workshops/e-books/website berust bij Dichter bij jou met Simone.
  19.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dichter bij jou met Simone is opdrachtgever/cliënt/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en/of de website en/of folders en andere uitingen van Dichter bij jou met Simone op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren, te verspreiden en/of anderszins aan derden te verstrekken.
  19.3 De eigendomsrechten van het gebruikte trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van Dichter bij jou met Simone.
 20. Wijzigingen
  Dichter bij jou met Simone behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden aan te passen. Op de website staat altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden

Onder de handelsnaam Comedi van Simone Kornalijnslijper vallen de handelsnamen Dichter bij jou met Simone, Comedi Coaching en Comedi Communicatie. De verschillende activiteiten, coaching, trainingen, diensten en werkzaamheden zullen per 1-5-2023 volledig onder de naam Dichter bij jou met Simone worden uitgevoerd, de handelsnaam Comedi blijft echter bestaan en vind je terug op verschillende uitingen zoals de bankgegevens.